Ślub jednostronny w kościele z osobą niewierzącą. Wszystko, co trzeba wiedzieć!

kobieta trzymająca obrączki

Zawarcie związku małżeńskiego to bardzo ważne wydarzenie w życiu wielu osób. Wybór rodzaju ślubu bywa niekiedy naprawdę trudnym zadaniem. Przykładem jest sytuacja, w której przyszli małżonkowie są różnych wyznań lub jeden z nich jest ateistą. Wówczas dobrym rozwiązaniem może okazać się decyzja o ślubie jednostronnym. Taką możliwość oferuje nam kościół katolicki.

Czym jednak dokładnie jest ślub jednostronny? Co zrobić, aby wziąć ślub kościelny jednostronny? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy poniżej! Sprawdź koniecznie!

Czym jest ślub jednostronny?

Ślubem jednostronnym nazywamy taki, w którym jedna z osób wstępujących w związek małżeński jest praktykującym katolikiem, a druga wyznaje inną religię. Sytuacja ta może dotyczyć osób o różnych wyznaniach i różnych narodowościach. O ślubie jednostronnym mówimy również wtedy, kiedy w związek małżeński wchodzi wyznawca kościoła katolickiego i ateista lub agnostyk. Ślub jednostronny to rozwiązanie, które jest szczególnie ważne dla osób pragnących ceremonii zaślubin w danym obrządku religijnym.

Według prawa kanonicznego ślub jednostronny w kościele katolickim zawarty może być tylko w jednym obrządku. Takiego ślubu może udzielić tylko kapłan danego kościoła i nie dopuszcza się sytuacji, w której ślub jednostronny w kościele katolickim prowadzony byłby przez duchownego innego wyznania. Taki ślub nie może więc odbyć się np. najpierw w kościele katolickim, a następnie w cerkwi. Warto wiedzieć, że w przypadku ślubu jednostronnego należy uzyskać specjalną dyspensę.

Każda ze stron powinna zostać też poinformowana o obowiązkach strony katolickiej. Ma to zagwarantować gotowość osoby niewierzącej do tolerancyjnego współżycia małżeńskiego. Osoba innego wyznania powinna podpisać dokument określający, iż nie będzie utrudniać swojemu małżonkowi praktykowania wiary katolickiej i wychowywania dzieci w tej wierze. Strona katolicka składa w kolei szczere przyrzeczenie, w którym zobowiązuje się do wychowywania potomstwa w wierze katolickiej oraz deklaruje, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary.

Grzymała Weddings & Events

Pragniesz być gościem na własnym ślubie?

Małżeństwo mieszane… czyli kto może zawrzeć ślub jednostronny?

Prawo kościelne ślub jednostronny postrzega jako małżeństwo mieszane. Może ono dotyczyć związku małżeńskiego dwóch ochrzczonych osób, z których jedna przyjęła chrzest w wierze katolickiej, a druga w kościele, który nie utrzymuje pełnej jedności z kościołem katolickim. Będzie to więc zarówno partner (lub partnerka) wyznania luterańskiego, jak i anglikańskiego, prawosławnego oraz innych wyznań religii chrześcijańskiej.

Ze względu na fakt postępu i zmian kulturowych, ślub jednostronny mogą wziąć osoby nieochrzczone i osoby, które dokonały apostazji albo nieformalnie wystąpiły ze wspólnoty kościelnej. Ślub jednostronny można wziąć też z przedstawicielem zupełnie innego wyznania, np. muzułmańskiego. Niemniej, podobnie jak ślub katolicki tradycyjny, ślub jednostronny dotyczy tylko osób dwóch różnych płci.

Dla wielu par ślub jednostronny jest swego rodzaju kompromisem, umożliwiającym zawarcie w pełni prawnego małżeństwa.

para młoda

Czy możliwy jest ślub jednostronny z rozwodnikiem?

Ślub jednostronny z rozwodnikiem (który jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa w kościele) nie jest możliwy według prawa kościoła katolickiego. Pojęcie rozwodu dotyczy tylko prawa cywilnego. Ślub kościelny można wziąć natomiast w przypadku, gdy dojdzie do unieważnienia poprzedniego małżeństwa przez kościół. Obecnie z osobą po rozwodzie można wziąć ślub cywilny oraz ślub humanistyczny.

Ślub jednostronny z ateistą – co warto wiedzieć?

Jeżeli osoba niewierząca postanowi spełnić marzenie o ślubie katolickim swojej drugiej połówki, kościół katolicki daje taką możliwość. Co więcej, ateiści i agnostycy często decydują się na ślub mieszany również z uwagi na silne przekonania religijne swojej własnej rodziny.

W przypadku osób, które są niewierzące lub dokonały apostazji, wymaga się potwierdzenia, w którym strona niewierząca zobowiąże się do tego, że nie będzie utrudniała praktykowania religii swojej drugiej połówce oraz swoim dzieciom, a także wyrazi zgodę na przyjmowanie przez potomstwo wszystkich sakramentów świętych.

Jak wygląda ślub jednostronny z osobą innego wyznania?

Formalności i przebieg ceremonii ślubu kościelnego jednostronnego z przedstawicielem innego wyznania może wyglądać podobnie jak ślub tradycyjny. W Polsce najczęściej można spotkać się z przypadkami wstępowania w związek małżeński katolika rzymskiego z grekokatolikiem lub osobą wyznania prawosławnego.

mężczyzna nakładający obrączkę ślubną kobiecie

Zawarcie związku małżeńskiego z osobą wyznania prawosławnego

W przypadku zawierania małżeństw jednostronnych z osobą wyznania prawosławnego warto najpierw udać się do proboszcza parafii, w której planujemy wziąć ślub. Ten z kolei powinien wystąpić o pisemną zgodę na zawarcie małżeństwa pomiędzy katolikiem a osobą prawosławną do biskupa. Strona katolicka musi dostarczyć akt chrztu i bierzmowania oraz dokument świadczący o zrealizowanych naukach przedmałżeńskich. Czasami wymagane może być także świadectwo ukończenia katechezy. Z Urzędu Stanu Cywilnego należy z kolei pobrać skrócony odpis aktu urodzenia i zaświadczenie informujące o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa.

Osoba wiary prawosławnej powinna dostarczyć metrykę chrztu z kościoła prawosławnego (czasami wymaga się także świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego), skrócony odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie informujące o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

W czasie ceremonii obie strony mogą też jednocześnie przystąpić do sakramentu Komunii świętej, jednak osoba wyznania prawosławnego musi wcześniej wyspowiadać się w cerkwi.

Podobnie jak w przypadku ateistów, osoby innych wyznań, w tym wyznania prawosławnego, również zobowiązane są złożyć dokument, w którym poświadczają, że nie będą one utrudniały wykonywania obowiązków religijnych swojej przyszłej żonie czy mężowi oraz swoim dzieciom.

Zawarcie związku małżeńskiego z grekokatolikiem

Jak wygląda ślub katolika rzymskiego z grekokatolikiem? Jeżeli nasz wybranek czy wybranka należy do kościoła greckokatolickiego, nie trzeba brać ślubu jednostronnego, ponieważ oba te kościoły należą do tak zwanego papieskiego kościoła katolickiego, co oznacza, że reprezentują to samo wyznanie.

Przygotowanie do ślubu dwojga takich narzeczonych niczym nie będzie się różniło od przygotowania narzeczonych należących do kościoła rzymskokatolickiego. Uroczystość może odbyć się zarówno w parafii przyszłej żony, jak i przyszłego męża, czyli w obrządku bizantyjskim lub łacińskim.

Czy możliwe jest zawarcie związku małżeńskiego w kościele prawosławnym przez katolika?

Zawarcie związku małżeńskiego w kościele prawosławnym przez katolika jest możliwe. Tutaj także mowa o ślubie jednostronnym. Osoba wyznania katolickiego powinna dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego czy akt chrztu. Kościół prawosławny akceptuje chrzty dokonane w kościele katolickim.

ślub jednostronny

Ślub jednostronny w kościele katolickim – jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia związku małżeńskiego?

Zanim jednak dojdzie do ceremonii zaślubin, warto wiedzieć, jakich formalności należy dopełnić, aby ślub kościelny jednostronny mógł się odbyć. W przypadku ślubu jednostronnego proboszcz musi wysłać stosowną prośbę o dyspensę do biskupa.

Prośba o zgodę na ślub jednostronny musi zawierać m.in. dane narzeczonych, powód do udzielenia dyspensy oraz charakterystykę religijności i światopoglądu obydwu stron. Jeżeli strona niekatolicka przynależy do innej wspólnoty religijnej, również należy to zaznaczyć. Do takiej prośby trzeba dołączyć dokument zawierający zobowiązania strony katolickiej, podpisane przez stronę niekatolicką.

Jak już uzyskamy potrzebną zgodę, strona katolicka musi dostarczyć proboszczowi parafii, w której odbędzie się ceremonia, takie dokumenty jak:

  • metryka chrztu (jeżeli ślub odbywa się w innej parafii, niż macierzysta),
  • zaświadczenie o bierzmowaniu,
  • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich,
  • zaświadczenie o odbytej spowiedzi przedślubnej,
  • zaświadczenie z USC o zawarciu związku cywilnego lub o stanie cywilnym narzeczonych,
  • dowód osobisty do wglądu.
  • Czasami trzeba dostarczyć świadectwo ukończenia katechezy (jeżeli jest wymagane).

Ateista powinien dostarczyć zaświadczenie z USC i okazać się dowodem osobistym. Nauki przedmałżeńskie są teoretycznie obowiązkowe dla obu stron tylko w przypadku ślubu dwustronnego, jednak najlepiej o tę kwestię dopytać proboszcza parafii, w której chcemy zawrzeć związek małżeński. Do kancelarii warto wybrać się też w celu dopytania kapłana, czy nie będzie potrzebował jakichś dodatkowych dokumentów lub zaświadczeń.

Jakie problemy można napotkać w trakcie organizacji ślubu jednostronnego?

Pamiętajmy, że udzielenie zgody na zawarcie ślubu jednostronnego nie jest obowiązkowe, dlatego jedną z największych przeszkód może być brak zgody na taką ceremonię. Z odmową można się spotkać w przypadku, gdy taki ślub chcemy zawrzeć z osobą, która w świetle prawa kościelnego jest już w związku małżeńskim. Biskup ma prawo odmówić, jeżeli dokumenty nie spełnią warunków określonych w Kodeksie prawa kanonicznego. Co więcej, brak pozytywnej odpowiedzi może nastąpić także wówczas, gdy nie dopełnimy wszystkich potrzebnych formalności, dlatego warto skrupulatnie podejść do tej sprawy.

Władze kościoła najczęściej jednak pozwalają na udzielenie ślubu jednostronnego. Kościół katolicki nie stosuje praktyk, które miałyby na celu utrudnianie zawierania małżeństw w wierze katolickiej z osobą innego wyznania czy z osobą niewierzącą.

Grzymała Weddings & Events

Kompleksowa organizacja ślubu i wesela

Jak wziąć ślub jednostronny? Organizacja ślubu jednostronnego

Jednostronny ślub kościelny katolicki nie jest bardzo trudny w organizacji. Często też osoby zaproszone na ślub jednostronny nie wiedzą nawet, że jest to właśnie tego rodzaju ceremonia. Uroczystość może odbyć się podczas mszy świętej, jednak nie jest to obowiązkowa procedura. Podstawową różnicą w czasie zawierania małżeństwa z niekatolikiem jest treść składanej przysięgi. Osoba wierząca składa przysięgę małżeńską przed Bogiem, natomiast osoba niewierząca składa przysięgę taką, jak w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dodatkowo niekatolik nie przyjmuje Komunii świętej i nie wykonuje znaku krzyża, natomiast katolik musi spełnić wszystkie wymogi, które określa prawo katolickie.

Zaproszenia dla gości na ślub jednostronny nie muszą się więc różnić od zaproszeń na ślub tradycyjny, chyba że para młoda życzy sobie inaczej. Wówczas można podkreślić brak aktywnego uczestnictwa w uroczystościach kościelnych jednej ze stron. Czasami tego oczekuje np. rodzina wychowana w duchu innych przekonań. Należy więc w pełni uszanować oczekiwania partnera lub partnerki i ich rodzin.

zaproszenia na ślub

Kim jest wedding planner i dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Bez względu jednak na rodzaj ceremonii, czeka nas organizacja ślubu i wesela. Jeżeli więc chcemy, aby ten dzień od początku do końca przebiegał według ustalonego planu, warto skorzystać z usług wedding plannera. Sprawdzony wedding planner zdejmie z barków pary młodej większość lub nawet wszystkie obowiązki organizacyjne i dopilnuje, aby weselne przebiegło bez zakłóceń. Dzięki temu zaoszczędzimy sporo stresu oraz zyskamy dostęp do obszernej wiedzy branżowej.

Agencja ślubna Grzymała Weddings & Events oferuje pełne wsparcie i zajmuje się kompleksową organizacją przyjęć weselnych, rekomenduje sprawdzonych i godnych zaufania usługodawców oraz dba, aby wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Firma zapewnia dokładne przygotowanie każdego szczegółu ślubu oraz wesela. Dzięki temu para młoda może skupić się na przeżywaniu tych wspaniałych chwil swojego życia w gronie najbliższych.

Co więcej, wedding planner na bieżąco będzie kontrolował budżet ślubny i pomoże nam ustalić wiele ważnych kwestii, chociażby tych związanych z miejsce organizacji ślubu i wesela.

Dzięki usługom konsultanta ślubnego zyskamy pełen komfort na każdym etapie organizacji. Takie rozwiązanie pozwala też zaoszczędzić sporo czasu. Konsultant zapewni nam również fachowe doradztwo i rzetelną ocenę naszych pomysłów. Dokładny zakres usług uzależniony jest jednak od indywidualnych ustaleń.

Jak wygląda współpraca z wedding plannerem?

Na współpracę z wedding plannerem warto zdecydować się już niedługo po zaręczynach, najlepiej około 9-10 miesięcy przed planowaną uroczystością. Najczęściej wszystko zaczyna się od wymiany wiadomości mailowych. Następnie konsultant umawia spotkanie twarzą w twarz lub online. Na spotkaniu ustala się dalsze szczegóły, po czym wedding planner tworzy dla pary młodej spersonalizowaną ofertę organizacji i koordynacji przyjęcia. Po zaakceptowaniu oferty można przejść do podpisywania umowy i ustalania harmonogramu ceremonii.

Wedding planner może pomóc nam w doborze dekoracji, zaproszeń czy bukietu ślubnego, a także motywu przewodniego wesela, lokalizacji przyjęcia, w wyborze tortu, menu i alkoholu, zespołu lub DJ-a, fotografa i kamerzysty, w opracowaniu budżetu ślubnego, w rezerwacjach, w tym również wizyt u fryzjera czy kosmetyczki, w organizacji lekcji tańca, wyborze samochodu, dekoracji miejsca, w którym odbędzie się przyjęcie oraz w opracowaniu planu transportu i noclegów, w negocjowaniu cen z podwykonawcami i w wielu innych sprawach.

konsultantka ślubna Justyna Grzymała

Podsumowanie

Ślub jednostronny można zawrzeć z osobą niewierzącą, w tym również taką, która nie przyjęła chrztu lub wyznaje inną religię. Ślubu jednostronnego nie weźmiemy natomiast z rozwodnikiem, jeżeli jego małżeństwo nie zostało unieważnione w kościele.

Dzięki rozwiązaniu, jakim jest ślub jednostronny, para może osiągnąć swego rodzaju kompromis. Ślub jednostronny nie różni się szczególnie od tradycyjnych zaślubin. Rozbieżność dotyczy szczególnie składanej przysięgi. Strona niewierząca nie jest zobowiązana do przystępowania do spowiedzi przedślubnej czy komunii świętej.

Aby wziąć ślub jednostronny w kościele katolickim, musimy jednak uzyskać specjalną dyspensę, której udziela biskup, a strona niewierząca lub osoba innego wyznania powinna podpisać stosowny dokument, w którym zobowiąże się do tego, że nie będzie utrudniać swojej drugiej połówce praktykowania religii i wychowywania dzieci w wierze katolickiej.

Decydując się na organizację ślubu i wesela, warto skorzystać z pomocy wedding plannera. Grzymała Weddings & Events zapewnia kompleksowe usługi i pomoc w organizacji wesela, w tym stworzenie planu uroczystości, planowanie oraz koordynowanie wydarzenia do późnych godzin nocnych, tworzenie kosztorysu, nadzór nad budżetem, nadzór usługodawców w dniu ślubu i wiele więcej!

O autorze

Polecane artykuły

Copyright Grzymała Weddings&Events 2023.

Polityka prywatności.